Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez monitoring wizyjny jest:
Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
adres: ul. Stefana Batorego 9, 34-120 Andrychów,
e-mail: zs2and@interia.pl
tel. 33 875 31 47
Można się kontaktować również z wyznaczonym przez Zespół Szkół nr 2 inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@zs2andrychow.pl
2. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 2 jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
3. Monitoring obejmuje budynek szkolny oraz teren wokół szkoły.
4. Dane gromadzone przez monitoring wizyjny w Zespole Szkół nr 2 nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe –z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane zgromadzone przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni.
8. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobom tym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

This will close in 0 seconds

Skip to content