Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
  Stefana Batorego 9, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 31 47, e-mail: zs2and@interia.pl
  w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  • Paweł Boba, adres email: iod@zs2andrychow.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań administratora danych wynikających z przepisów prawa
  • realizacji zawartych umów
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 odbiorcami danych mogą być:
 6. podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa
 7. podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67)
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
 10. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne.
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 15. Co do zasady dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jednak w sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba, osoba której dane dotyczą zostanie o zamiarze takiego przekazania poinformowana.

This will close in 0 seconds

Skip to content