Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac w konkursie filmowym Należy nagrać 3-minutowy film, w którym  pokazane zostaną  mocne strony szkoły. Autorzy powinni opowiedzieć w swojej pracy za co szkołę lubią i co w niej cenią. W filmie powinna znaleźć się również informacja o zawodzie, w którym uczniowie danej klasy się kształcą.


Regulamin konkursu międzyklasowego
 na film pod hasłem Walentynka dla szkoły

Cele konkursu:

1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania  urządzeń

multimedialnych.

2. Aktywizacja twórcza uczniów.

3. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

4. Promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa:

I. W konkursie udział biorą wszystkie zespoły klasowe. Klasa może zgłosić
1 lub więcej prac konkursowych.

II.Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie

3-minutowego filmu, w którym  pokazane zostaną  mocne strony szkoły. Autorzy powinni opowiedzieć w swojej pracy za co szkołę lubią i co w niej cenią. W filmie powinna znaleźć się również informacja o zawodzie, w którym uczniowie danej klasy się kształcą.

III.Uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły.

IV. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich.

Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących
w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

V. Termin nadesłania prac: 14.02.2021 rok

Adres na który należy przesłać filmy lub linki do filmów umieszczonych na dysku google: konkursy@zs2andrychow.pl

Duże pliki nie wysyłamy w mailu – umieszczamy plik na dysku, a przez pocztę elektroniczną wysyłamy link, pod którym komisja konkursowa może obejrzeć i pobrać materiał filmowy.

Praca może być również przekazana osobiście w sekretariacie szkoły (np. na płycie CD)

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą tytuł filmu oraz listę osób zaangażowanych w tworzenie filmu.

V. Organizatorzy proszą uczestników o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz wykorzystanie różnorodnych umiejętności
i talentów.

Ocenie podlegać będzie:

1.oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,

2.zgodność treści filmu z założeniami konkursu,

3.zaangażowanie zespołu klasowego.

VI. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.