TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technicy eksploatacji portów i terminali należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminal. Technicy eksploatacji portów i terminali może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do:
1. planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2. organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3. organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4. prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach

Celem pracy technika eksploatacji portów i terminali jest organizowanie pracy na terminalach przeładunkowych, obsługa środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków.
Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.
Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo
– spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne. Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz wybranym językiem obcym. Technik eksploatacji portów i terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych
cech, jakie powinien posiadać technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika
eksploatacji portów i terminali powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.